Výprodej součástek za skvělé ceny zde
Volejte +420 464 601 222 (Po-Pá 8-17h)

Emag EM300 čisticí koncentrát, desky plošných spojů, 500 ml

Emag EM300 čisticí koncentrát, desky plošných spojů, 500 ml
Cena nyní (s DPH):
735,90Kč
Cena bez DPH:
608,18Kč
ks


    1 ks skladem - odesíláme ihned ze skladu v ČR
    Dalších 24 ks můžeme dodat do 4 pracovních dnů.
  • Výrobce: Emag
Kód: c_812452

Emag EM300 čisticí koncentrát, desky plošných spojů, 500 ml

Parametry

Objem: 500 ml
Bezpečnostní pokyny GHS / značení nebezpečí: GHS05: žíravý · GHS07: dráždivý · GHS09: nebezpečný pro životní prostředí
Oblast použití (ultrazvukového čističe): desky plošných spojů
Standardní věty o nebezpečnosti: H 315: Dráždí kůži. · H 318: Způsobuje vážné poškození očí. · H 332: Zdraví škodlivý při vdechování. · H 411: Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Signifikant (hazardous material): nebezpečí
Pokyny pro bezpečné zacházení: P 261: Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. · P 280: Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. · P 302 + P 352: PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. · P 305 + P 351 + P 338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. · P 310: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. · P 312: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. · P 362+364:Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným nošením vyperte. · P 401: Skladujte … · P 501: Odstraňte obsah/obal …
Kategorie produktu: čisticí koncentrát

Obsah dodávky

1 x 500 ml čisticího roztoku.

Výhody

Speciální koncentrát pro obtížné případy (platina, mosaz atd.)

EAN: 4040513000186


Otázky a odpovědi k tomuto produktu

Zatím zde není žádná otázka ani odpověď k tomuto zboží. Buďte první, kdo se zeptá :-)

Doporučujeme přikoupit
Zákaznící, kteří si koupili toto zboží, objednávali také...
Právě prohlížené na puhy.cz
Recenze & Hodnocení výrobku