Výprodej zde
Volejte +420 464 601 222 (Po-Pá 8-17h)

Testovací sprej pro detektory kouře Abus, RM0010, 125 ml

Testovací sprej pro detektory kouře Abus, RM0010, 125 ml
Cena nyní (s DPH):
480,33Kč
Cena bez DPH:
396,97Kč
ks


    1 ks skladem - odesíláme ihned
    Dalších více než 5ks můžeme dodat do 4 pracovních dnů.
  • Výrobce: ABUS
Kód: c_751454

Testovací sprej pro detektory kouře Abus, RM0010, 125 ml

Zkušební plyn k testovacímu spuštění hlásiče kouře na principu rozptýleného světla. Vhodný i pro domácí hlásiče kouře. Obsah lahvičky vystačí na 90 kontrol.

Vlastnosti

Pro optické hlásiče kouře

Parametry

Bezpečnostní pokyny GHS / značení nebezpečí: GHS02: hořlavý · GHS07: dráždivý
Pokyny pro bezpečné zacházení: P 101: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. · P 102: Uchovávejte mimo dosah dětí. · P 210: Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. - Zákaz kouření. · P 211: Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. · P 251: Tlakový obal: nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. · P 260: Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. · P 271: Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. · P 273: Zabraňte uvolnění do životního prostředí. · P 280: Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. · P 302 + P 352: PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. · P 332 + P 313: Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. · P 304 + P 340: PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. · P 312: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. · P 305 + P 351 + P 338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. · P 337 + P 313: Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. · P 410 + P 412: Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122°F
Signifier (hazardous material): Nebezpečí
Standardní věty o nebezpečnosti: H 222: Extrémně hořlavý aerosol. · H 229: Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. · H 315: Dráždí kůži. · H 319: Způsobuje vážné podráždění očí. · H 336: Může způsobit ospalost nebo závratě. · H 412: Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky
Množství: 125 ml
Kategorie produktu: Sprej na testování detektorů kouře

Obsah dodávky

Zkušební plyn
Návod na použití.

EAN:4003318429064


Otázky a odpovědi k tomuto produktu

Zatím zde není žádná otázka ani odpověď k tomuto zboží. Buďte první, kdo se zeptá :-)

Recenze & Hodnocení výrobku